W Parlamencie Europejskim pracuję w dwóch Komisjach Parlamentarnych.

 

KOMISJA PETYCJI

To komisja zajmująca się rozpatrywaniem wszystkich nadesłanych wniosków. Każdy obywatel, działając indywidualnie lub łącznie z innymi osobami, może w dowolnym czasie skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia petycji do Parlamentu Europejskiego, na podstawie art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Prawo do składania petycji jest podstawowym prawem obywateli UE. W ten sposób obywatele angażują się w działalność PE. Przekazują w ten sposób swoje troski, problemy, skargi lub własne propozycje zmian do rozpatrzenia przez naszą Komisję.

Zadaniem Komisji Petycji jest rozpatrzenie nadesłanego dokumentu i podjęcie kroków w celu jego rozwiązania. Kontaktują się często z władzami szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego w kwestiach związanych z zastosowaniem prawa obowiązującego w Unii Europejskiej do obszarów tematycznych jak:

  • środowisko naturalne,
  • sprawy społeczne
  • swoboda przemieszczania się, itp.

 

To organ śledczy, a nie ustawodawczy. Dąży do zapewnienia rozwiązania sporu (pozasądowo). Może także organizować wyjazdy rozpoznawcze w teren oraz relacjonować je podczas zgromadzeń plenarnych. Komisja Petycji jest więc mostem między obywatelami europejskimi, a Parlamentem Europejskim. Wzmacnia między nimi więzi demokratycznej legitymacji i odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji o wspólnej Europie.

 


KOMISJA KONTROLI BUDŻETOWEJ

 

Komisja Kontroli Budżetowej kontroluje proces wykonywania budżetu UE. Sprawdza czy pieniądze obywateli UE, płacących podatki są wydawane zgodnie z założeniami i planem. Bada wszelkie nadużycia i nieprawidłowości w procesie wykonywania budżetu a także proponuje środki zapobiegawcze. Ściga wszelkie potwierdzone przypadki nadużyć. Prowadzi audyt rachunków instytucji UE.


Komisja ma uprawnienia w zakresie:

  • Kontroli wykonania budżetu Unii i Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz podejmowanych przez Parlament decyzji w kwestii absolutorium, w tym także wewnętrznych procedur dotyczących absolutorium i wszelkich innych środków towarzyszących podejmowaniu takich decyzji  bądź je wdrażających;
  • Zamknięcia, przedstawienia i kontroli rachunków i bilansów Unii, jej instytucji i wszelkich innych finansowanych przez nią organów, w tym ustalania środków finansowych do przeniesienia i bilansowania sald;
  • Kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
  • Monitorowania efektywności pod względem kosztów różnych form finansowania przez Unię     wdrażania polityki, z udziałem wyspecjalizowanych komisji i we współpracy z tymi komisjami przy badaniu sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego;
  • Stosunków z Trybunałem Obrachunkowym, mianowania jego członków i oceny jego sprawozdań;
  • Rozporządzenia finansowego w zakresie wykonania i kontroli budżetu oraz zarządzania nim.